Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Vols canviar la mida? A A A
Et trobes a:  Portada > Noticies Bases reguladores pe...
 

20/03/2017

[Tornar]

Bases reguladores per l'adjudicació del bar de la piscina municipal de Conesa

BASES REGULADORES PER L’ADJUDICACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CONESA.

 

1.Objecte de les bases.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió del bar de la piscina municipal de Conesa.


2. Durada de la concessió.

La duració d’aquesta adjudicació serà des de el 24 de juny fins al 3 de setembre. I l’horari serà el mateix que el de la piscina municipal. De 11:30 a 19:30. Prèvia comunicació aquest horari es pot modificar.


3.Destinataris del concurs.

Podran optar al concurs objecte d’aquesta convocatòria les persones entre 16 i 26 anys que compleixin els requisits descrits en el punt següent.

Que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic, ni als de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

4.Requisits de participació

Les persones que vulguin optar a la gestió del bar de la piscina municipal han de presentar una instància a l’Ajuntament sol·licitant participar en el concurs i adjuntar la documentació següent:

a) Nom, domicili i DNI/NIF del sol·licitant.

b) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i declaració responsable de no estar incurs en cap supòsit de prohibició de contractar amb l’Administració de conformitat amb el text refós de la llei de contractes del sector públic. (ANNEX 1)

c) Compromís de compliment de les obligacions precises en aquestes bases. (ANNEX II)


5. Règim de convocatòria

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza al 25 de maig del 2017.

S’atorgarà la gestió i explotació del bar de la piscina municipal a la sol·licitud que hagi obtingut major puntuació. En cas d’empat es farà un sorteig entre les sol·licituds empatades per tal de decidir quina serà la guanyadora.


6. Obligacions i potestats de l’Ajuntament

6.1. És obligació de l’Ajuntament:

a. Cedir l’espai necessari per desenvolupar l’activitat del bar de la piscina municipal.

b. Donar protecció adequada per tal de que l’activitat es pugui dur a terme amb total normalitat.

6.2. És potestat de l’Ajuntament:

a) Rescindir l’autorització de la concessió del bar de la piscina per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de les estipulacions pactades en les presents bases.

b) Rescindir l’autorització de la gestió del bar de la piscina municipal per motius d’interès públic, expressament motivats.

c) Rescindir l’autorització de la gestió del bar de la piscina municipal per motius de seguretat.

d) No retornar la fiança en casos d’incompliment.


7. Obligacions dels beneficiaris

La sol·licitud a la qual s’atorgui la llicència de gestió temporal de per prestar el servei de bar a la piscina municipal haurà d’assumir les següents obligacions:

1. És responsabilitat última de la persona o entitat complir amb tots els punts d’aquestes bases i vetllar pel bon funcionament de la gestió.

2. Oferir el servei objecte d’aquesta autorització amb les millors condicions possibles.

3. Netejar els lavabos i vestuaris de la piscina així com també l’entorn extern de la piscina.

4. Cobrar les entrades per accedir a la piscina municipal.

6. No realitzar cap festa ni esdeveniment especial sense el consentiment de l’Ajuntament.

7. Complir totes les normes laborals d’acord amb la normativa vigent.

8. Complir amb les normes higiènic-sanitàries. Netejar i tenir el bar en condicions.

9. Queda totalment prohibit la cessió o traspàs a terceres persones.

10. Dipositar una fiança de 300€ que es retornarà el 4 de setembre del 2017. L’incompliment de les obligacions del present article suposarà el no retorn d’aquesta fiança.

17. En el moment de l’adjudicació del bar de la piscina municipal, es deixarà un màxim de 7 dies per abonar l’import acordat. 

18. Complir totes les normes laborals d’acord amb la normativa vigent.


8. Criteris de valoració

La llicència d’utilització privativa del bar de la piscina municipal s’atorgarà a la sol·licitud que hagi obtingut més puntuació:

        1.   Persones empadronades o residents a Conesa......5 punts.

        2.   Estudiants o aturats.........................5 punts.

        3.   En cas d’empat es farà un sorteig entre les sol·licituds empatades per tal de decidir quina serà la sol·licitud guanyadora.


9. Òrgan avaluador del concurs:

Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades per una comissió tècnica qualificadora única i composta per l’alcaldessa i els regidors de l’ajuntament de Conesa.


10. Termini de presentació:

Des del dia que es publica la convocatòria fins el 25 de maig del 2017.


11. Resolució i notificació:

La concessió de les Llicències per la gestió del bar de la piscina municipal es farà per Decret d’Alcaldia i es notificarà a les persones interessades en el termini màxim de 4 dies a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

En el cas que, un cop oberts els sobres, es detectés l’existència d’algun defecte esmenable en la documentació aportada, es requerirà al sol·licitant per a que, en el termini de 3 dies, ho esmeni.

 


ANNEX 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE COMPRÈS EN ALGUNA DE LES CIRCUMSTÀNCIES QUE IMPEDEIXEN CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, INDICADES A L’ARTICLE 60 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2011 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

Sr./Sra. .............................................................................., amb DNI núm.....................

DECLARA:

1. Té plena capacitat jurídica i d’obrar

2. No es troba compresa en alguna de les circumstàncies que impedeixin contractar amb l’Administració Pública, que determina l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de Contractes del Sector Públic.

3. Està al corrent de les seves obligacions tributàries.

4. Està al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. Així mateix, autoritza l’Ajuntament de Conesa per a que pugui sol·licitar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social directament a l’Agència Estatal Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Conesa a ........................ de .............................. de 2017

Signatura,

 

 

 ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPROMÍS DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA LABORAL I HIGIÈNIC SANITÀRIA PEL QUE RESPECTA AL PERSONAL ENCARREGAT  DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL I COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN AQUESTES BASES (model per a persones jurídiques).

Sr./Sra. .............................................................................., amb DNI núm.....................

ES COMPROMET:

-Al compliment de les obligacions previstes en les bases del Concurs i requisits aprovades per l’adjudicació  del bar de la piscina municipal 2017.

Conesa a ........................ de .............................. de 2017

Signatura,